Regulamin

Home Regulamin

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w serwisie WWW.EDU – POLSKA.PL

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w serwisie WWW.EDU-POLSKA.PL 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis TLUMACZENIAEDU.PL  w ramach Serwisu, drogą elektroniczną świadczy usługi  na rzecz Użytkowników usługi Tłumaczeń, w zakresie języka polskiego i języków obcych. W ramach Serwisu TLUMACZENIAEDU.PL, istnieje możliwość nawiązanie współpracy w ramach kursów i audytów językowych dla firm i osób prywatnych, a także kursów języka polskiego dla obcokrajowców.

2. Użytkownikami mogą być wyłącznie podmioty będące i nie będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

3. Korzystanie z Serwisu i Zamawianie Tłumaczeń może odbywać się wyłącznie  w zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się Zabrania się dostarczania oraz przetwarzania treści mogących stanowić naruszanie prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem o ochronie praw własności intelektualnej, wszystkie materiały publikowane w niniejszym serwisie stanowią własność  intelektualną Serwisu. Powielanie, kopiowanie lub wykorzystywanie materiałów bez zgody ich prawowitych właścicieli jest surowo zabronione. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu TŁUMACZENIAEDU.PL zostały uwzględnione w Polityce Prywatności.

5. Informacje dotyczące plików cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności.

5. Zabrania się przesyłania danych technicznie szkodliwych takich jak: pliki zawierające wirusy, uszkodzone pliki, lub inne programy i oprogramowania.

6. Do korzystania z Serwisu konieczne jest zainstalowanie i poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej Internet, Google Chrome oraz akceptacja plików typu „cookies”.                                                                                                                                                       

SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN SERWISU – zbiór przepisów normujący zasady i warunki korzystania z serwisu.

EDU – POLSKA – Biuro Tłumaczeń, należące do Hartstein AG Sp. z o.o. (ul. Hallera 10, 05- 820 Piastów) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem pod numerem KRS: 0000715124, NIP: 5342573291.                           

Kontakt: kontakt@edu-polska.pl

TŁUMACZENIE – wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym również wypowiedzi ustnej) stworzonego w języku źródłowym. Tłumaczenie nie uwzględnia oprawy graficznej. Tekst przeznaczony do użytku własnego, nie przeznaczony do dystrybuowania, publicznego odtwarzania i rozpowszechniania, z godnie z ustawą o prawach autorskich.

OPRACOWANIE GRAFICZNE – to elementy wizualne, takie jak grafiki, rysunki techniczne, czcionka, logo, ecc.

JĘZYK/TEKST ŹRÓDŁOWY –  jest to język tekstu, który jest oddawany do tłumaczenia.

JĘZYK/TEKST DOCELOWY – tekst przetłumaczony z Tekstu źródłowego sporządzony w języku docelowym.
KONTO UŻYTKOWNIKA – to indywidualny panel przypisany danemu Użytkownikowi wraz z jego danymi.

UŻYTKOWNIK – podmiot, który dokonał Rejestracji.

REJESTRACJA – założenie Konta Użytkownika w Serwisie poprzez przesłanie zapytania w postaci wiadomości elektronicznej e-mail, formularza kontaktowego, sms, drogą pocztową lub w innej formie pisemnej.

WYCENA – wysokość wynagrodzenia za usługi wykonane przez TLUMACZENIAEDU.PL – Biuro Tłumaczeń na rzecz Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI – czas, w jakim wykonawca zobowiązuje się zrealizować dane

Tłumaczenie lub wykonanie innego Dzieła.
ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA – to zawarcie umowy na wykonanie danego Tłumaczenia pomiędzy TLUMACZENIAEDU.PL – Biuro Tłumaczeń a Użytkownikiem zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wycenie, oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

1.Korzystanie z Serwisu EDU – POLSKA – Biuro Tłumaczeń wymaga Rejestracji, która jest bezpłatna.

2.Każdy Użytkownik może posiadać zarejestrowane tylko jedno konto w Serwisie.

3.Każdy Użytkownik, dokonując Rejestracji, oświadcza iż podane dane są zgodne z prawdą.

4.W przypadku Rejestracji Użytkowników:

a) będącymi konsumentami, aby Utworzyć konto Użytkownika należy podać:

– imię i nazwisko osoby fizycznej

– adres (wymagany do wystawienia faktury)

– adres elektroniczny (mailowy) osoby fizycznej

b) nie będącymi konsumentami, aby Utworzyć konto Użytkownika należy podać:

– imię i nazwisko osoby fizycznej dokonującej Rejestracji podmiotu rejestrowanego

– nazwę podmiotu rejestrowanego, która powinna zawierać pełną nazwę firmy i jej formę prawną wraz z siedzibą podmiotu rejestrowanego

– NIP firmy

-adres poczty elektronicznej (mailowy) podmiotu rejestrowanego

* Wymagane i spełnione wyżej kryteria, są niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury podmiotowi rejestrowanemu.

5. Usunięcie Konta Użytkownika:

a) Każdy Użytkownika ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika poprzez pisemną prośbę skierowaną na adres poczty elektronicznej (mailowy) kontakt@edu-polska.pl. EDU – POLSKA – Biuro Tłumaczeń w terminie 14 dni od daty wpłynięcia takiej prośby.

b) EDU – POLSKA – Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w każdym momencie, bez podania przyczyny.

WYCENA

1. Każda Wycena danego Zamówienia jest bezpłatna.

2.Każda Wycena danego Zamówienia jest niezobowiązująca.

3.Każda Wycena danego Zamówienia jest indywidualna, a finalny koszt wynagrodzenia za Zamówienie zależy od takich parametrów jak stopień trudności danego Tłumaczenia, języka źródłowego i docelowego, ilości znaków, terminu realizacji.

4. Każda Wycena, aby mogła dojść do skutku powinna zawierać następujące parametry podane przez Użytkownika, są to :

– wybór tekstu źródłowego i docelowego Tłumaczenia

– rodzaj Tłumaczenia ( tłumaczenie zwykłe, tłumaczenie uwierzytelnione)

– termin realizacji zlecenia (tryb zwykły, tryb pilny, tryb ekspresowy)

– przesłanie czytelnego pliku, który ma zostać przetłumaczony poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub poprzez pocztę elektroniczną (via email) na adres: kontakt@edu-polska.pl

5. Każda podana Wycena jest kwotą Brutto ( zawiera należny podatek od towarów i usług).

ZAMÓWIENIE I REALIZACJA

1. Zamówienie Tłumaczenia, powstaje w wyniku akceptacji przez Użytkownika Wyceny i Terminu Realizacji Zamówienia oraz dokonania płatności, zgodnie z terminem płatności określonym w wycenie, na rzecz EDU – POLSKA – Biuro Tłumaczeń.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wynagrodzenia na koncie bankowym EDU – POLSKA.PL . Użytkownik w celu przyspieszenia realizacji Zamówienia może przesłać via email potwierdzenie dokonania płatności.

3. Regulowanie płatności za zlecone Zamówienie następuje z góry. W przypadku zleceń stałych i długoterminowych, warunki płatności ustalane są indywidualnie z Klientem.

4. Płatność zrealizowana na rzecz EDU-POLSKA  – Biuro Tłumaczeń, nakłada obowiązek na wykonującego Tłumaczenie (EDU-POLSKA.PL – Biuro Tłumaczeń), do realizacji niniejszego zlecenia zgodnie z Wyceną i określonym Terminem Realizacji.

5. EDU- POLSKA.PL nie ma obowiązku odtwarzania w tekście rysunków technicznych, grafik, schematów, wykresów, ecc. Tłumaczenia tekstów zawartych w tego typu projektach odbywa się sposobem kolumnowym, tak aby był on jak najbardziej czytelny dla Klienta, lub w sposób ustalony z Klientem, tak aby spełniał oczekiwania Zamawiającego.

6. Wyróżnia się następujące tryby tłumaczeń:

a) tryb zwykły – tłumaczenie 5 stron przeliczeniowych dziennie

b) tryb przyspieszony – tłumaczenie 10 stron przeliczeniowych dziennie, powierzenie realizacji tłumaczenia w trybie przyspieszonym oznacza dodatkową opłatę w wysokości 50% standardowej ceny tłumaczenia

c) tryb ekspresowy – tłumaczenie 15 stron przeliczeniowych dziennie, realizacja tłumaczenia w trybie ekspresowym oznacza dodatkową opłatę w wysokości 100% standardowej ceny tłumaczenia

7. Tłumaczenia uwierzytelnione, zwane potocznie przysięgłymi dostarczane są do Zamawiającego, w sposób wcześniej ustalony. Wszystkie dokumenty dostarczane poprzez firmy kurierskie, pocztę, są przesyłkami rejestrowanymi.

8.Tłumaczenia nieuwierzytelnione (zwykłe) przekazywane są droga poczty elektronicznej (via email), na adres Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inaczej. Wszystkie pliki wysyłane są w formacie PDF.

9. Realizacja zamówień:

a)Zlecenia przyjęte do realizacji do godziny 15.00 dnia roboczego są realizowane od dnia przyjęcia zlecenia.

b)Termin przekazania zlecenia przyjętego po godzinie 15:00 jest liczony od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

c)Zamówienia przesłane w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy traktowane są jako złożone najbliższego dnia roboczego do godz. 15:00

10. EDU-POLSKA.PL zobowiązuje się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało zrealizowane Zamówienie, przesłanie na adres zamawiającego faktury za wykonane usługi.

11. Dane na fakturze muszą być zgodne z Kontem Użytkownika.

12.EDU-POLSKA.PL zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług i współpracy tylko z profesjonalnymi tłumaczami.

13.EDU-POLSKA.PL zapewnia 30 dniowy dostęp do zleconego, zrealizowanego zamówienia, tj. Zamawiający ma prawo o wystąpienie z prośbą o duplikat zrealizowanego Tłumaczenia w ciągu 30 dni od jego Realizacji.

ODWOŁANIE I REZYGNACJA

1. Zamawiający ma prawo do odwołania Zamówienia, aż do momentu jego realizacji.

2. W przypadku rezygnacji z realizacji Zamówienia przed jego wykonaniem, Zamawiający ma prawo do zwrotu 50% wartości Zamówienia.

3. Zwrot kwoty wynagrodzenia pomniejszonej o połowę jej wartości zostanie przekazany na konto zamawiającego, zgodnym z rachunkiem bankowym z którego został dokonany przelew, w terminie 7 dni od rezygnacji z Zamówienia.

4. Rezygnacja z realizacji Zlecenia musi zostać wysłana mailowo na adres kontakt@edu-polska.pl, pod rygorem utraty możliwości anulowania Zamówienia.

 REKLAMACJE

1. Każdy użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od Realizacji Zamówienia do złożenia reklamacji i wskazania ewentualnych poprawek.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną (via email) na adres kontakt@edu-polska.pl, w terminie 14 dni od realizacji Zamówienia pod rygorem utraty ważności roszczeń z tytułu rękojmi za ewentualne wady.

3. Reklamacja, aby została rozpatrzona powinna zawierać szczegółowy opis uwzględniający uchybienia i musi zostać napisana w języku polskim.

4. Omyłki pisarskie, nie są podstawą do reklamacji, gdyż nie umniejszają one wartości Tłumaczenia.

5. Reklamacji nie podlegają takie parametry jak:

– terminologia użyta w tłumaczeniu, jeżeli jest poprawna

– rysunki

– układy graficzne

– czcionka

– oprawa stylistyczna

6. Reklamacji podlegać mogą:

 – błędne przetłumaczenie

 – fragmenty tekstu, które nie zostały przetłumaczone

  – błędy merytoryczne

  – błędy ortograficzne

 – terminy realizacji

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, EDU-POLSKA.PL usuwa na własny koszt, wszystkie wady w Tłumaczeniu, w jak najkrótszym terminie od rozpoznania reklama

 PŁATNOŚCI

1.Wynagrodzenie EDU-POLSKA.PL – Biuro Tłumaczeń jest udokumentowane za pomocą dowodów sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami ( faktura VAT, paragon fiskalny).

2.Regulowanie płatności za zlecone Zamówienie następuje z góry. W przypadku zleceń stałych i długoterminowych, warunki płatności ustalane są indywidualnie  z Zamawiającym.

3. Płatności na rzecz EDU-POLSKA.PL następują poprzez:

4. Przelew tradycyjny bankowy na rachunek bankowy EDU-POLSKA.PL

5. Płatność za pośrednictwem BLIK

6. Przekaz pocztowy na rachunek bankowy EDU-POLSKA.PL

7. Każdy przelew dokonany na rzecz EDU-POLSKA.PL powinien zawierać indywidualny numer Zamówienia, podany przez Wykonującego Zamówienie, w celu ułatwienia weryfikacji Zamówienia.

8. Płatności wykonane na rzecz EDU-POLSKA.PL, na poczet realizacji Zamówienia, nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym Regulaminie.

9. W przypadku nieuregulowania należności przez Klienta za zlecone usługi, EDU-POLSKA.PL ma prawo przekazania przeterminowanej należności do podmiotu zajmującego się windykacją należności, celem odzyskania należności drogą polubowną.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. TŁUMACZENIAEDU.PL nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach określonych w Rozdziale 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. EDU-POLSKA.PL nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

– w przypadku przerwy w dostępie do Serwisu, która jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych

– awarii technicznych niezależnych od Serwisu EDU-POLSKA.PL

– utraty danych Użytkownika wskutek okoliczności niezależnych od EDU-POLSKA.PL (awarie techniczne, awarie systemów komputerowych,)

– za działania lub zaniechania (np. opóźnienia, zniszczenia dokumentów) podmiotów, którym powierzono dostarczenie tłumaczenia, tj. operatorom pocztowym czy firmą kurierskim

– korzystania z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione

3. Odpowiedzialność materialna EDU-POLSKA.PL związana z wykonywaniem usług jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tłumaczenia.

10 POUFNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usług.

2. PL podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych oraz tekstów zlecanych do tłumaczenia.

3. Zgodnie z polityką EDU-POLSKA.PL wszystkie informacje i dane przekazane przez Zamawiającego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych.

4. Majątkowe prawa autorskie oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego dowodu sprzedaży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych odrębnie pomiędzy EDU-POLSKA.PL i Klientem

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa

3. Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby EDU-POLSKA.PL. Niemniej jednak EDU-POLSKA.PL i Zamawiający będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

 

 

  

Nasi partnerzy

20220818-migranciwpolsce-logo-black-300

JESTEŚMY GWARANCJĄ JAKOŚCI

Weryfikujemy kompetencje naszych specjalistów

JESTEŚMY TERMINOWI

Restrykcyjnie pilnujemy terminów realizacji

JESTEŚMY ELASTYCZNI

Wspólnie z Klientem analizujemy warunki współpracy

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy poufność
i bezpieczeństwo danych

logo-edu-200px-png

Copyright @2024 EDU POLSKA |  All Right Reserved.